Šia paslaugų teikimo sutartimi (toliau Sutartis) MB "Skaitmeniniai sertifikatai" (toliau Vykdytojas)  įsipareigoja teikti tarpininkavimo paslaugas tarp SSL Sertifikato Užsakovo (toliau Užsakovas) ir SSL sertifikatų Leidėjo (toliau Leidėjas) išduodant SSL sertifikatą, Užsakovui užsakius sertifikatą ir sumokėjus nustatytą mokestį.

 

1.  Sutarties sudarymo pagrindas ir dalykas

1.1. Vykdytojas Sutartyje nustatytomis sąlygomis ir terminais įsipareigoja suteikti SSL sertifikatus pagal Užakovo pateiktą (-us) užsakymą, o Užsakovas įsipareigoja priimti tinkamai atliktą Paslaugą ir sumokėti už ją nustatytą kainą, Sutartyje nustatytomis sąlygomis.

1.2. Paslaugos užsakymo vykdymas pradedamas po Užsakovo užsakymo pateikimo ir išankstinės sąskaitos apmokėjimo.

 

2.  Įkainiai ir atsiskaitymo tvarka

2.1. SSL sertifikatų kainos ir techninė informacija yra nurodyti  svetainėje www.sslcentras.lt.

2.2. Vykdytojas teikia Užsakovui paslaugas pagal Užsakovo pateiktą užsakymą (-us).

2.3. Pateikus užsakymą, mokestis už SSL sertifikato išdavimą yra nurodomas Užsakovui paruoštoje sąskaitoje apmokėjimui, kuri išsiunčiama į Užsakovo nurodytą elektroninį paštą.

2.4. Mokestį Užsakovas privalo sumokėti Vykdytojui ne vėliau kaip iki sąskaitoje apmokėjimui nurodyto termino. Laiku neapmokėjus sąskaitos, Vykdytojas turi teisę taikyti papildomą mokestį už anuliuotos paslaugos atstatymą.

2.5. Vykdytojas sąskaitą faktūrą pateikia po sertifikato išdavimo ir kai yra patenkinamos visos Užsakovo pagrįstos pretenzijos.

 

3.  Teisės ir pareigos

3.1. Vykdytojas įsipareigoja:

3.1.1. Ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo Sutarties 2.4. ir 3.2.4. punktuose nurodytų prievolių įvykdymo, Užsakovo vardu pateikti Leidėjui elektroninę paraišką dėl SSL sertifikato išdavimo užsakytam laikotarpiui.

3.1.2. Leidėjui išdavus SSL sertifikatą, ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas pateikti SSL sertifikato viešąjį raktą Užsakovui.

3.1.3. Garantuoti Užsakovui jo pateiktų duomenų konfidencialumą.

3.1.4. Garantuoti Užsakovui, kad jam perduodami atliktos Paslaugos rezultatai nepažeidžia kitų asmenų išimtinių teisių.

3.2. Užsakovas įsipareigoja:

3.2.1. Pranešti apie Užsakovo rekvizitų pasikeitimą.

3.2.2. Pateikti teisingą Užsakovą identifikuojančią, bei kontaktinę informaciją ir savalaikiai informuoti apie jos pasikeitimus. Vykdytojui pareikalavus, pateikti nurodytos informacijos tikrumą patvirtinančius dokumentus.

3.2.3. Saugoti Vykdytojo suteiktus prisijungimo duomenis.

3.2.4. Ne vėliau kaip per 7 (septynias) septynias dienas nuo Sutarties 2.4. punkte numatytos prievolės įvykdymo, pateikti Vykdytojui visus Vykdytojo nurodytus duomenis, būtinus SSL sertifikato išdavimui.

3.2.5. Sutikti su pasirinkto SSL sertifikato išdavimo sąlygomis, bei reikalavimais ir jų laikytis.

3.3. Užsakovas turi teisę per 15 kalendorinių dienų, nuo gautos paslaugos datos, atsisakyti paslaugos pateikus rašytinį prašymą Vykdytojui.

3.4. Tinkamai vykdyti visas kitas prievoles bei pareigas, nurodytas Sutartyje, bei kylančias iš šios Sutarties esmės.

3.5. Šalys gali sustabdyti savo prievolių pagal Sutartį vykdymą, jeigu po Sutarties įsigaliojimo tampa aišku, kad kita šalis neįvykdys esminės dalies savo prievolių dėl nesugebėjimo vykdyti ar dėl to, kad Sutarties šalis neturi reikiamų finansinių, techninių ar organizacinių išteklių.

 

4.  Šalių atsakomybė

4.1. Vykdytojas yra atsakingas už atvejus, kai nebuvo įvykdyti Sutarties 3.1. punkte išvardinti įsipareigojimai, jeigu tokie atvejai iškilo dėl Vykdytojo kaltės.

4.2. Vykdytojui nepagrįstai atsisakius perduoti Paslaugos rezultatus Užsakovui, Užsakovas turi teisę atsisakyti vykdyti Sutartį, o Vykdytojas privalo atlyginti tiesioginius dėl to atsiradusius nuostolius.

4.3. Užsakovas prisiima visą atsakomybę kilus ginčytiniems klausimams dėl SSL sertifikato naudojimo teisėtumo.

4.4. Užsakovui nepagrįstai atsisakius priimti Vykdytojo tinkamai atliktą Paslaugą, Vykdytojas turi teisę reikalauti, kad Užsakovas priimtų tinkamai atliktą Paslaugą.

4.5. Nė viena iš šalių neatsako už netiesioginių nuostolių atlyginimą kitai Sutarties šaliai.

 

5.  Force Majeure

5.1. Šalis atleidžiama nuo atsakomybės už dalinį ar visišką prisiimtų įsipareigojimų neįvykdymą, jeigu įrodo, kad Sutartis neįvykdyta dėl aplinkybių, kurių ji negalėjo kontroliuoti bei protingai numatyti Sutarties sudarymo metu, ir kad negalėjo užkirsti kelio šių aplinkybių ar jų padarinių atsiradimui.

5.2. Force Majeure  aplinkybės yra terorizmo aktai, karas, sukilimai, Politiniai Neramumai, piliečių sukilimai, riaušės, karinės arba civilinės valdžios aktai, sukilimai, žemės drebėjimai, potvyniai ar bet kokie kiti gamtos ar žmogaus veiksmai, kurių negalima buvo kontroliuoti. 

5.3. Jeigu aplinkybė, dėl kurios neįmanoma įvykdyti Sutarties, laikina, tai šalis atleidžiama nuo atsakomybės tik tokiam laikotarpiui, kuris yra protingas atsižvelgiant į tos aplinkybės įtaką Sutarties įvykdymui.

5.4. Šalis, dėl force majeure aplinkybių negalinti vykdyti savo Sutarties įsipareigojimų, privalo nedelsdama pranešti apie tai kitai Šaliai, pateikdama pranešimą apie force majeure aplinkybių, dėl kurių konkreti Sutarties sąlyga buvo neįvykdyta ar netinkamai įvykdyta, atsiradimą.

 

6.  Sutarties galiojimas

6.1. Sutartis yra neterminuota, įsigalioja nuo to momento, kai Užsakovas pateikia Vykdytojui išvardintų paslaugų užsakymą ir įvykdo Sutarties 2.4. punkte numatytą prievolę.

6.2. Sutartis netenka galios Užsakovui neįvykdžius bent vieno šia Sutartimi prisiimto įsipareigojimo.

6.3. Užsakovas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį apie tai informavęs Vykdytoją ne anksčiau kaip 14 darbo dienų iki sutarties nutraukimo. Šiuo atveju Užsakovui nėra grąžinamos sumokėtos įmokos.

 

7.  Kitos nuostatos

7.1. Visi ginčai, kylantys iš Sutarties, sprendžiami gera valia  ir bendru abipusiu Šalių sutarimu. Nepavykus ginčo išspręsti derybomis per 30 kalendorinių dienų nuo derybų pradžios, ginčas sprendžiamas įstatymų nustatyta tvarka Lietuvos Respublikos teismuose. Derybų pradžia yra laikoma ta diena, kurią viena Šalis raštu kreipėsi į kitą Šalį su pasiūlymu derėtis.